Missie en visie – Huisartsenpraktijk aan de Vaart – Hilversum
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk aan de Vaart
Vaartweg 163B 1217 SP
Hilversum

Missie en visie

Missie

We leveren laagdrempelige , persoonsgerichte , actuele, medisch-generalistische zorg met een gekwalificeerd praktijkteam aan onze patiënten .

We vervullen een spilfunctie binnen de eerste lijn en werken samen met andere zorgaanbieders in de eerste en tweede lijn.

Ons aanbod bestaat uit basiszorg , chronische zorg, wijkgerichte zorg, palliatieve zorg, ouderenzorg, preventieve zorg en spoedzorg.

 • Laagdrempelige zorg

 1. De praktijk is iedere werkdag geopend gedurende het hele jaar.
 2. Bij afwezigheid van een van de huisartsen kunnen patiënten terecht bij een van de andere huisartsen.
 3. Er zijn meerdere manieren om afspraken te maken: bij de assistente aan de balie of telefonisch en men kan via de website zelf een afspraak inplannen.
 4. Via het patiënten portaal kan de huisarts op een veilige manier vragen beantwoorden of communiceren met de patiënt.Ook kunnen recepten besteld worden en online het eigen dossier (deels) inzien.
 5. Er is dagelijks een apart spoedspreekuur in alle praktijken.
 6. We bezoeken dagelijks patiënten thuis die vanwege ziekte of hoge leeftijd niet naar de praktijk kunnen komen.

 

 • Persoonsgerichte zorg

 1. Patiënten zien een vast huisartsen-duo.
 2. We betrekken persoonlijke factoren en wensen waar mogelijk in de geboden zorg.
 3. Met behulp van voorlichting en educatie stimuleren we de zelfredzaamheid van onze patiënten.

 

 • Medisch generalistische zorg

 1. Ons medisch handelen is gestoeld op de richtlijnen van onze beroepsgroep ( NHG) .
 2. Alle vragen op lichamelijk en psychisch gebied kunnen aan ons gesteld worden.

 

 • Gezamenlijke zorg

 1. We beslissen samen met onze patiënten wat de best bij hen passende zorg is.
 2. De huisartsen zijn samen met het team verantwoordelijk voor de dagelijkse medische zorg.
 3. Er is samenwerking en overleg met andere hulpverleners in de eerste lijn over medicatiegebruik, ouderenzorg, palliatieve zorg en chronische zorg.

 

Visie

Huisartsenpraktijk aan de Vaart wil een lerende organisatie zijn waarin verantwoorde zorg, op het hoogst haalbare niveau, beschikbaar is gedurende de openingstijden van de praktijk.

Om een goed kwaliteitsniveau te behalen en behouden, vindt voortdurend educatie en bijscholing plaats, volgens de laatste medische standaarden. Deze verworven kennis wordt in de vorm van protocollen toepasbaar gemaakt voor de dagpraktijk.

Om zicht te houden op bestaande protocollen en werkwijzen, worden deze in periodes ook weer herijkt.

De praktijk stelt zich, zowel intern als extern, zo toetsbaar mogelijk op.

 

 • Samenwerking

In 2020 is een samenwerking aangegaan tussen Huisartsenpraktijk de Vaart en Huisartsenpraktijk Bruins waaruit Huisartsenpraktijk aan de Vaart is ontstaan, een samenwerking tussen 3 praktijken. Met deze uitbreiding hebben we een solidere basis. Afwezigheid van een medewerker kan zo beter worden opgevangen, werkprocessen kunnen efficiënter worden gemaakt.

Het samensmeltingsproces is nog in volle gang.

Ook op ziekenhuis-niveau is sprake van samenwerking: soms moet een behandeling worden overdragen aan een specialist, of vragen we advies aan een specialist. Verwijzingen en communicatie worden zoveel mogelijk via Zorgdomein gedaan, om een goede informatie-uitwisseling te bewerkstelligen.

Voor specialistische zorg maken we voornamelijk gebruik van 1 regionaal ziekenhuis, namelijk het Tergooi. De relatie hiermee is goed. We investeren hierin door zoveel mogelijk deel te nemen aan nascholing die vanuit ons regionale ziekenhuis plaatsvinden, of door deze actief mee te organiseren.

Huisartsenpraktijk aan De Vaart heeft zich gelieerd aan de stichting SEHZ, een multidisciplinair samenwerkingsverband tussen huisartsen, apothekers, diëtisten, fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers, psychologen en wijkverpleegkundigen uit de wijk.

 

 • Continuïteit en communicatie

Naast deskundigheid is een goede verstandhouding tussen huisarts en patiënt, welke gebaseerd is op wederzijds vertrouwen, een essentiële factor in de zorgverlening. De artsen hebben een vast patiëntenbestand en streven op die wijze na, dat er zo weinig mogelijk wisseling van hulpverleners plaatsvindt. Tijdens vakantie-waarneming heeft de waarnemend huisarts toegang tot het HIS van de afwezige collega om ook op die manier zoveel mogelijk continuïteit te bieden. Door de mogelijkheid van econsulten, webafspraken, dossier inzage en online herhaalrecepten bestellen wordt contact met de praktijk laagdrempeliger en toegankelijker.

 

 • Onderwijs

Huisartsenpraktijk aan de Vaart ziet het als een plicht om mee te werken aan een toekomst waarin de huisartsgeneeskundige zorg op hoog niveau beschikbaar blijft. Daarom wordt deelgenomen aan de opleiding van geneeskundestudenten, coassistenten, huisartsen-in-opleiding (aios), en doktersassistent-stagiaires.

 

 • Kwaliteitsbeleid

We houden zicht op onze kwaliteit van zorg door te streven naar een open sfeer, waarin we elkaar kunnen aanspreken op verbeterpunten. Daarnaast worden incidentmeldingen (VIM-meldingen) bij ieder werkoverleg besproken. Ook deelname aan de praktijkaccreditering is een manier om zicht te houden op onze processen.